Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej Sklep Ambra dei Bimbi Polska


1.Postanowienia ogólne.

a) Włascicielem jest Ambra dei Bimbi, (zwanym dalej Sprzedającym).

b) Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Złożenie zamówienia w sklepie www.ambradeibimbi.pl/sklep oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.


2.Rejestracja klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Ambra dei Bimbi nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Ambra dei Bimbi zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.


3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.ambradeibimbi.pl/sklep jest sprzedaż wyrobów Ambra dei Bimbi za pośrednictwem Internetu.

b) Ambra dei Bimbi prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów. Zdjęcia oferowanych wyrobów są autorstwa Ambra dei Bimbi, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Ambra dei Bimbi nie ponosi za nie odpowiedzialności.


5. Przyjęcie i realizacje zamówienia

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.ambradeibimbi.pl/sklep

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

d) Zapłata za wyrób uiszczana jest na podany rachunek bankowy Ambra dei Bimbi lub konto PayPal. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.


6. Gwarancja i reklamacje

a) Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

b) W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

c) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, kupujący może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, przesyłka nie może być rozpakowana) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpieniu od umowy.

d) W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

e) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

f) W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady.


7. Postanowienia końcowe

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.

Wróć